Pre-Heaven Power horizontal fajin (fajing) sequence

Pre-Heaven Power horizontal fajin (fajing) sequence

Pre-Heaven Power horizontal fajin (Fa Jin, fajing) sequence